Nyheter

Kraftig prisøkning på materiell i bygge- og anleggsbransjen - hvem sitter igjen med regningen?

Det har vært kraftige prisøkninger på ulike byggevarer den siste tiden og det er varslet ytterligere økninger. Dette skaper store utfordringer, spesielt i pågående prosjekter, hvor premissene for avtalte priser og tidsfrister nå er endret. Hvem som skal sitte igjen med regningen, beror på konkrete vurderinger. For nye kontrakter bør dette være et forhandlingspunkt, hvor det er viktig at bestemmelsene blir klart utformet.

Ta kontroll over fremtiden - skriv fremtidsfullmakt!

Vi opplever en stadig økning av bevisstheten rundt arv og behovet for testament, og flere enn før tar grep for å regulere hva som skal skje med egne eiendeler når man dør. Kanskje minst like viktig – mener vi – er å tenke igjennom hva som skal skje med egne eiendeler og eget liv når man fortsatt lever.

Entrepriseforum

Advokatfirmaet Judicia DA har de siste årene hatt stor suksess med å samle et bredt spekter fra eiendomsbransjen på Sunnmøre til våre «Eiendomsskoler». Vi har likevel fått tilbakemelding fra flere aktører som ønsker et enda mer spisset forum rettet mot entreprise, og som har utfordret oss til å skape enda en arena for aktører i eiendomsbransjen i regionen. Vi har derfor, i tillegg til Eiendomsskolen, etablert Judicias eget Entrepriseforum.

Er Covid-19 fortsatt en potensiell Force Majeure-omstendighet i bygge- og anleggsbransjen?

Da pandemien traff Norge i mars var det flere i bygge- og anleggsbransjen som ble urolige for om pågående prosjekter kunne gjennomføres i henhold til avtalt tid. Det ble fra entreprenør- og leverandørhold i mange tilfeller sendt ut varsel til byggherrer, kunder og samarbeidspartnere. Dette var helt naturlig ettersom det ble usikkert om en kunne overholde sine forpliktelser med de ressurser og personell en hadde planlagt gjennomføringen med. Det å påberope force majeure ble en tilsvarende naturlig oppfølger. Men hva nå? Hvordan skal pandemien håndteres i fortsettelsen? Er Covid-19 fortsatt en potensiell force majeure-omstendighet?

Rekonstruksjonsloven - Redningen for ellers levedyktige virksomheter med akutt svikt i inntekt pga. 'Koronakrisen'?

Regjeringen fremmet i ekstraordinært statsråd 15. april 2020 forslag om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 – rekonstruksjonsloven. Det foreslås omfattende endringer i de gjeldende reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del. Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av «korona-krisen».

Nyhetsbrev for bygg- og anleggsbransjen under koronapandemien

Koronapandemien har medført omfattende tiltak i hele landet. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner er stengt, alle som er smittet eller mistenker smitte skal i karantene i minste 14 dager og i Ålesund kommune er det innført karantene for tilreisende fra store deler av landet. Dette får konsekvenser også for bygg- og anleggsbransjen.

Avtalebrudd som følge av Koronaviruset

Den 30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet av koronaviruset (COVID-19) som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. For næringslivet har virkningene av koronapandemien og myndighetenes tiltak også vært alvorlige, og for enkelte bedrifter har aktiviteten nærmest stoppet opp over natten.