Avtalebrudd som følge av Koronaviruset

Den 30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet av koronaviruset (COVID-19) som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. For næringslivet har virkningene av koronapandemien og myndighetenes tiltak også vært alvorlige, og for enkelte bedrifter har aktiviteten nærmest stoppet opp over natten.

Publisert: 12. mars 2020

Koronapandemien rammer nå svært mange bedrifter. Det er innført omfattende tiltak fra myndighetene som i kombinasjon med koronapandemien har store konsekvenser for næringslivet. En bedrift må være bevisst sine kontraktsforpliktelser- og rettigheter, uansett om en er på leverandør- eller mottakersiden av et kontraktsforhold. Et spørsmål som mange bedrifter i disse dager stilles ovenfor, er hvorvidt nevnte situasjon kan klassifiseres som force majeure.

Force majeure er tradisjonelt definert som en hendelse som forhindrer oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse. Hendelsen må være utenfor den berørte parts kontroll. I tillegg er det ofte et vilkår om at parten ikke med rimelighet kunne ha forutsett hendelsen da man inngikk kontrakten og ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hendelsen og dens konsekvenser.

Hvorvidt en hendelse kan betraktes som en force majeure-hendelse, vil bero på en tolkning av den aktuelle kontraktbestemmelsen (forutsatt at en har regulert dette i kontrakten). Force majeure-bestemmelser er blant annet vanlig i de fleste NS-standardene. Når det gjelder lovfestet force majeure-regulering, er vilkårene som må være oppfylt, definert i loven, for eksempel kjøpsloven av 1988.

Det klare utgangspunktet er likevel at avtaler skal holdes. Det er derfor ikke uten videre gitt at alle de følgene man nå ser av koronapandemien, gir grunnlag for fritak for ansvar eller lignende. Dette må vurderes konkret, og vil avhenge både av kontrakten og de faktiske forhold. Videre vil nevnte situasjon ofte aktivere handlings- og varslingsplikter for berørte bedrifter.

Advokatfirmaet Judicia DA står klar til å besvare henvendelser fra bedrifter som er eller frykter å bli påvirket av koronapandemien.