Nyhetsbrev for bygg- og anleggsbransjen under koronapandemien

Koronapandemien har medført omfattende tiltak i hele landet. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner er stengt, alle som er smittet eller mistenker smitte skal i karantene i minste 14 dager og i Ålesund kommune er det innført karantene for tilreisende fra store deler av landet. Dette får konsekvenser også for bygg- og anleggsbransjen.

Publisert: 20. mars 2020

Evnen til å yte normal drift og overholde ens kontraktsforpliktelser kan bli påvirket, særlig dersom myndighetenes tiltak skulle vedvare over lengre tid. De aller fleste må nå søke å få kontroll over planlagte eller pågående prosjekter, og vurdere hvordan situasjonen skal håndteres overfor kunder, samarbeidspartnere og ansatte/innleide.

Alle aktører må nå sette seg grundig inn i relevante regler og kontrakter, for å vurdere om en står i en force majeure-situasjon. I bygge- og anleggssektoren innbefatter dette bl.a. reglene i bustadoppføringsloven, håndverkertjenesteloven og de ulike NS-standardene. Les mer om force majeure her.

Hovedspørsmålet i disse dager er om det er grunnlag for fristforlengelse, dersom en får problemer med gjeldende tidsfrister. Dette må vurderes opp mot den enkelte kontrakt/standard eller aktuell lovgivning.

Det klare rettslige utgangspunktet er jevnt over at krav om fristforlengelse må fremmes så snart en ser at en ikke vil klare å overvinne hindringene som har oppstått. Fristen for slik varsling er relativt kort, og i NS-standardene er fristen definert som «uten ugrunnet opphold«. En eventuell fristoversittelse, dvs. for sen varsling, vil etter omstendighetene kunne medføre at krav på fristforlengelse er tapt. Det kan i neste omgang bety at en står i en forsinkelsessituasjon med de konsekvenser dette medfører (dagmulkt/erstatning typisk).

Et eventuelt varsel må fremsettes skriftlig overfor kontraktsmotparten. Etter NS-standardene er det tilstrekkelig med et nøytralt varsel i første omgang. Etter disse reglene må et nøytralt varsel følges opp med et nærmere spesifisert varsel. Et slikt spesifisert varsel kan være vanskelig å si noe helt klart om, i hvert fall i en situasjon som denne. Det er uansett viktig at den enkelte følger opp det nøytrale varselet så snart som mulig, og så får en eventuelt ta nødvendige forbehold om konsekvenser. Fremdriftsplanen må uansett tilpasses disse omstendighetene, men dette bør partene i første omgang søke å ha dialog om. Tilsvarende gjelder betalingsplanen.

Hvorvidt det er grunnlag for å kreve fristforlengelse, må vurderes konkret. Dette er ikke «rett frem» og vil avhenge av en rekke forhold. Vi i Judicia står klare til å gi dere nødvendig veiledning om denne typen spørsmål.