Byggeprosjekter i næringsforhold – hvilke standardkontrakter bør velges?

Det er mange standardkontrakter å velge mellom når profesjonelle byggherrer og entreprenører / leverandører skal finne egnet regulering for arbeidet. Valg av standardkontrakt kan få stor betydning og det er derfor viktig å finne en standard som «treffer».

Publisert: 13. august 2019 Skrevet av: Advokat / partner Thomas Albertsen

I utbyggingsprosjekter offshore benyttes NF/NTK-standarder, og i de landbaserte entreprisene brukes NS-standardene. Dette er likevel bare et utgangspunkt. Det er flere landbaserte bygge- og anleggsprosjekter som er gjennomført ved bruk av NF/NTK-standardene. Innenfor industrien har vi i tillegg egne standarder for maskiner og utrustning, standardkontraktene Orgalime og NL/NLM. KOLEMO-kontrakten for levering og montering av elektromekanisk utstyr er nok en annen.

Skulle en først konkludere med at NS-kontraktene er mest aktuelle for det konkrete prosjektet/arbeidet, er det som mange vet mye å velge mellom. NS 8405 og NS 8407 er nok de mest brukte, for henholdsvis utførelsesentreprise og totalentreprise. Mye brukt er også NS 8406, forenklet utførelse. Standardene NS 8415, NS 8416 og NS 8417 er aktuelle i underentrepriser. En kan også nevne NS 8409 for de rene vareleveranser.

På tilsvarende vis får en flere valg dersom en konkluderer med at standardkontraktene Orgalime/NL/NLM er mer aktuelle. Orgalime S 2012 benyttes for de rene leveranser, mens Orgalime SI 14 er aktuell der leverandøren både skal levere og montere. I kontraktsforhold der leveranser skjer i og mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland, har vi NL 17 og NLM 10. Også for sistnevnte standarder er valget avhengig av om det skal utføres monteringsarbeid.

Det er ikke alltid like enkelt å velge «riktig» standardkontrakt for et avtaleforhold. Det er mange faktorer som må og bør hensyntas. Noen forhold kan her nevnes: Hvilke aktører er involvert (nasjonalitet, bransje, osv.)? Hvor omfattende er arbeidet – både i størrelse og i tid? Hvor stor del av prosjektet omfatter den enkelte leverandørs leveranse? Passer standarden med andre kontrakter i prosjektet? Har partene samarbeidet tidligere? Er leveransen («scopet») klart eller er det sannsynlig at det kommer store endringer? Hva er «hovedytelsen», dvs. hva er leverandørens hovedinnsats?

Advokatfirmaet Judicia har betydelig erfaring fra større og mindre utbyggingsprosjekter. Det er vår generelle anbefaling at det bør brukes god tid på og gjøres grundige vurderinger av slike spørsmål.