Artikkel: Ta kontroll over fremtiden - skriv fremtidsfullmakt!

Vi opplever en stadig økning av bevisstheten rundt arv og behovet for testament, og flere enn før tar grep for å regulere hva som skal skje med egne eiendeler når man dør. Kanskje minst like viktig – mener vi – er å tenke igjennom hva som skal skje med egne eiendeler og eget liv når man fortsatt lever.

Entrepriseforumet

Advokatfirmaet Judicia DA starter nå opp et forum for entrepriserett ved siden av Eiendomsskolen. Entrepriseforumet skal være en fast møteplass for aktører i bygge- og anleggsbransjen hvor fokus er proffkontraktene.

Er Covid-19 fortsatt en potensiell Force Majeure-omstendighet i bygge- og anleggsbransjen?

I bygge- og anleggsbransjen var det helt naturlig å påberope force majeure da pandemien traff Norge i mars. Men hva nå? Hvordan skal pandemien håndteres i fortsettelsen? Er Covid-19 fortsatt en potensiell force majeure-omstendighet?

Halvdagsseminar om kontraktmodeller

Advokatfirmaet Judicia DA holder kurs sammen med flere andre sentrale markedsaktører, om valg av kontrakt i bygg- og anleggsbransjen. Foredragsholderne kommer fra byggherre-, entreprenør- og rådgiversiden, som alle vil fortelle om sine erfaringer med ulike kontraktmodeller. Hva har fungert bra og hva er de typiske fallgruvene? Kurset er utsatt på ubestemt tidspunkt grunnet den pågående koronapandemien. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Eiendomsskolen 25.juni 2020

I denne omgangen av Eiendomsskolen ser vi nærmere på tre ulike hovedfaser som er aktuelle i mange prosjekter innenfor bygg og anlegg. Foredraget er aktuelt både for små og store entreprenører, samt byggherrer og rådgivere. Kurset ble avholdt 25. juni 2020 – takk til alle oppmøtte!

Artikkel: Høyesterett presiserer kontraktsmedhjelperansvar i entrepriseforhold

I en fersk dom avsagt 27. mai 2020 konkluderte Høyesterett med at en hovedentreprenør ikke kunne holdes erstatningsansvarlig for skade en underentreprenør hadde påført en annen eiendom enn kontraktsgjenstanden. Dommens betydning gjennomgås i vår artikkel.

Rekonstruksjonsloven - Redningen for ellers levedyktige virksomheter med akutt svikt i inntekt pga. 'Koronakrisen'?

Regjeringen fremmet i ekstraordinært statsråd 15. april 2020 forslag om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 – rekonstruksjonsloven. Det foreslås omfattende endringer i de gjeldende reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del. Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av «korona-krisen».

Eiendomsskolen: Nyhetsbrev for bygg og anlegg under koronapandemien

Koronapandemien har medført omfattende tiltak i hele landet. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner er stengt, alle som er smittet eller mistenker smitte skal i karantene i minste 14 dager og i Ålesund kommune er det innført karantene for tilreisende fra store deler av landet. Dette får konsekvenser også for bygg- og anleggsbransjen.

Artikkel: Avtalebrudd som følge av koronaviruset

Den 30. januar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) utbruddet av koronaviruset (COVID-19) som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», en såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Dette utbruddet og de etterfølgende tiltakene som er innført av lokale og nasjonale myndigheter i enkelte av de mest berørte landene, kan og har allerede medført hindringer ved levering av varer og tjenester og andre påvirkninger av forretningsmessige forhold.